ข่าวหนังสือพิมพ์ครับ

<= บริการข่าว นสพ.คอม =>

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

รายชื่อคุณครูที่ทางระบบ UTQ ONLINE ได้อนุญาตให้ท่านเข้าระบบได้ครับ

ด่วนครับ
รายชื่อคุณครูที่ทางระบบ   UTQ  ONLINE  ได้อนุญาตให้ท่านเข้าระบบได้ครับ
และสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือ เข้าเรียนในระบบได้นั้นกรุณา
ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่การศึกษาโดยด่วนครับ  ที่  num4ring@hotmail.com  หรือ 0846050066

ที่
ชื่อ-นามสกุล
วันที่สมัคร
1
1310200011231 
นางสาว กัลยาณี ตอรัมย์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: tom_vi1415@hotmail.com 
16/11/2010
 
2
3460500047813 
นาง เครือวัลย์ ชิณโสม 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: chinnasom2010@hotmail.com 
16/11/2010
 
3
3609900554590 
นาย จำลอง เพ็งปอพาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: jumlong.pengporpan1997@gmail.com 
16/11/2010
 
4
3310200312229 
นาง ชีวันภัคธร บุญอยู่ยืนยง 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: cheewan_bun@hotmail.com 
16/11/2010
 
5
3310900583063 
นาย ชุมพล อุ่นทานนท์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: chumpolbd@gmail.com 
16/11/2010
 
6
3310900515424 
นาย ทรงเกียรติ แสไธสง 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: songkeit.sae@gmil.com 
16/11/2010
 
7
3311100445155 
อาจารย์ เทียมแข จันทร์เพชร 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: teamkaa@gmail.com 
16/11/2010
 
8
3310900234166 
นาง นภาพร มาลีนันท์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: napaporn079@gmail.com 
16/11/2010
 
9
3311100060652 
นาย นิพนธ์ มงคลชัย 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: nipon2498@yahoo.com 
16/11/2010
 
10
3310200125101 
นาง บุปผา วาจาจิตต์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: buppha011@hotmail.com 
16/11/2010
 
11
3401200652771 
นาง บุศรินทร์ แพนแก้ว 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: butsarin555@gmail.com 
16/11/2010
 
12
3311100499298 
นาย ประกอบ ศรีสุข 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: prakorb54@gmail.com 
16/11/2010
 
13
3840800216111 
นาย ประทีป เจียมทิพย์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: plateep@gmail.com 
15/11/2010
 
14
นาย ประทีป เจียมทิพย์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
15/11/2010
 
15
3311100034155 
นาง ประยุรภรณ์ บุ้งทอง 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: nuyoonja12@hotmail.com 
16/11/2010
 
16
5310900012321 
นาง พจมาน นมัสศิลา 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: phot.nangnamassila@gmail.com 
16/11/2010
 
17
3311100592069 
นาย พรศักดิ์ ทับทิมหิน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: pornsak727@gmail.com 
12/11/2010
 
18
นาย พรศักดิ์ ทับทิมหิน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
12/11/2010
 
19
3450100571159 
นาย พร้อมภูมิ เจริญเหล่า 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: proyakha@hotmail.com 
16/11/2010
 
20
3311100014995 
นาง พวงทอง ราชประโคน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: puangtong2514@gmail.com 
15/11/2010
 
21
3450300436549 
นางสาว พัชราภรณ์ ศรีแก่นจันทร์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: a_puut@hotmail.com 
16/11/2010
 
22
3310900459664 
นาง พัชรี ปัจจัยโคนัง 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: phatcharee.patjaikonang25@gmail.com 
16/11/2010
 
23
3460600446345 
นาง พัฒนา เชยรัมย์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: patta9020@gmail.com 
16/11/2010
 
24
3311100453131 
นาง เพลินจิตร นัดกล้า 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: pobankok2010@gmail.com 
12/11/2010
 
25
นาง เพลินจิตร นัดกล้า
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
12/11/2010
 
26
3311300182093 
นาย ไพบูลย์ เมิดไธสง 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: kruboon2495@hotmail.com 
12/11/2010
 
27
นาย ไพบูลย์ เมิดไธสง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
12/11/2010
 
28
3440200096991 
นาย ไพโรจน์ ท่าเรือลักษณ์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: pairoch5@gmail.com 
16/11/2010
 
29
3310900662231 
นาง ฟองจิตต์ ฉายศรี 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: fong@gmail.com 
15/11/2010
 
30
3310900183669 
นาย มิตรวันชัย วัดไธสง 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: mitwanchai@gmail.com 
15/11/2010
 
31
3311100046676 
นาง รัชนี ดำริห์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: ratyakha@hotmail.com 
16/11/2010
 
32
3310900578191 
นาย ราชัน โพธิขำ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: p.phocom@mail.com 
16/11/2010
 
33
3301300568935 
นาง รุจิรา ตันเรืองไพศาล 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: rujira.tev@hotmail.com 
16/11/2010
 
34
3311100067592 
นางสาว วชิราพร สองสีดา 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: pra662@hotmail.com 
12/11/2010
 
35
นางสาว วชิราพร สองสีดา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
12/11/2010
 
36
5401600043132 
นาย วนิดา ทองหล่อ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: wanida970@gmail.com 
15/11/2010
 
37
3311100869974 
นาย วรวุฒิ เต็นตารัมย์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: worawoot-ten@hotmail.com 
16/11/2010
 
38
3311300156009 
นาย วราพงษ์ พรมไธสง 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: mitrwa@gmail.com 
12/11/2010
 
39
3311300249562 
นาง วรินทร์ นรินทร์รัมย์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: warin127@hotmail.com 
15/11/2010
 
40
3311100554418 
นาย วันชัย ศรีสุวรรณรัตน์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: kruwanchai54@hotmail.com 
15/11/2010
 
41
3311300253616 
นาง วาสนา กีรติชัยนันท์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: kwvas@hotmail.com 
15/11/2010
 
42
3310900076951 
นาย วิระวุฒิ เห็ดไธสง 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: hed8448@gmail.com 
16/11/2010
 
43
3310900459281 
นาง ศิรดา ปัญญา 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: sirada.da@hotmail.com 
16/11/2010
 
44
3310900182387 
นาง โศภชา พรหมสาขันธ์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: kurbai@hotmail.com 
15/11/2010
 
45
3310200179839 
นาย สงัด ชุ่มทองพิทักษ์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: sangut55@gmail.com 
15/11/2010
 
46
3311300259274 
นาง สมพิศ ศรีทอง 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: sompit11@gmail.com 
12/11/2010
 
47
นาง สมพิศ ศรีทอง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
12/11/2010
 
48
3310200315619 
นาย สมร ทองเรือง 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: samorn2499@hotmail.com 
16/11/2010
 
49
3310200097158 
นาง สมศรี ไกรอภัยวงษ์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: somsri-grai311@hotmail.com 
16/11/2010
 
50
3311300259258 
นาย สวาสดิ์ ไลไธสง 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: sawat70@gmail.com 
11/11/2010
 
51
นาย สวาสดิ์ ไลไธสง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
11/11/2010
 
52
3309900742585 
นาย สุเทพ ประทีปวัชรวงศ์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: kroosuthep@hotmail.com 
16/11/2010
 
53
3450400213088 
นาง สุนันทา ปรินทอง 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: nun-par11@hotmail.com 
16/11/2010
 
54
5311390001430 
นาย สุบิน ทุมพลา 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: krusubin2010@gmail.com 
16/11/2010
 
55
3310100792555 
นาย สุพจน์ แว่วบุตร 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: supoch01@gmail.com 
16/11/2010
 
56
3311100999240 
นาง สุพิศ เจียมทิพย์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: lososupis@gmail.com 
15/11/2010
 
57
3440900580845 
นาง สุภรา เพ็งปอพาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: supara.peng01@gmail.com 
16/11/2010
 
58
3360100913531 
นาง สุภารัตน์ ศรีสมบัติ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: suparat.seesombat11@gmail.com 
16/11/2010
 
59
3311300273331 
นาง สุภาวดี จำชาติ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: sup331@gmail.com 
15/11/2010
 
60
3311100406320 
นาง เสาวณี โหรารัมย์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: souvanee_horaram@hotmail.com 
15/11/2010
 
61
3102200718679 
นาง อนัญญา ทมงาม 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: ananya.tom@hotmail.com 
15/11/2010
 
62
3311100858221 
นาย อนุศิษฏ์ วิทยพงษ์พันธ์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: anusit2553@gmail.com 
15/11/2010
 
63
3310200315635 
นาง อัมพร ทองเรือง 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: tle2501@hotmail.com 
16/11/2010
 
64
3311101045215 
นางสาว อาธัญญา ทาหนองบัว 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: kruatanya11@gmail.com 
15/11/2010
 
65
4310900001291 
นาย อารมณ์ โพธิขำ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: krurrom33@gmail.com 
16/11/2010
 
66
3301700214022 
นาง อิศราลักษณ์ สวงรัมย์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: itsaralak@gmail.com 
16/11/2010
 
67
3311000192590 
นาง อุมา เรียงไธสง 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: u.mabau@gmail.com 
16/11/2010
 
68
3310100094394 
นาง อุษณีย์ รัตนโภคภัณฑ์ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
E-mail :: usanee35@gmail.com 
16/11/2010
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น